IMMI – Profesjonalne oprogramowanie do tworzenia
map akustycznych

Nowa wersja oprogramowania IMMI 2009 jest już dostępna! Nowe
narzędzia zawarte w IMMI powodują, że oprogramowanie jest bardziej
przyjazne użytkownikowi i produktywniejsze. Najważniejsze zmiany
dotyczą: Centrum Zarządzania Obliczeniami, dodatkowe funkcje w
podglądzie 3D, rozszerzone bazy danych emisyjności, analiza hot-spot
stosująca % wysokiej irytacji oraz % wysokiego zakłócania snu.
IMMI STANDARD

To pakiet, który charakteryzuje się wyjątkowym stosunkiem możliwości
do ceny i jest kierowany do początkujących projektantów zajmujących się
tworzeniem map akustycznych. Cechuje się on zestawem funkcji
pozwalającym na wykonanie typowych projektów akustycznych. Każdy
projekt w IMMI Standard może zawierać nieskończoną ilość punktów
siatki i elementów oraz do 200 przeszkód akustycznych, które
odpowiadają około 100000 krawędzi uginających.

Podstawowe właściwości:
•        w pełni funkcjonalne oprogramowanie służące do tworzenia map
akustycznych oraz prognozowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
powietrza do małych projektów
•        zarządzanie GIS i danymi georeferencyjnymi
•        moduł obliczeniowy dla propagacji hałasu oraz rozprzestrzeniania
się zanieczyszczeń powietrza
•        pojedyncze punkty odbiorcze, siatka punktów odbiorczych (mapy)
•        import i eksport bitmap (włączając pliki georeferencyjne)
•        odbicia pierwszego rzędu
•        nieograniczona ilość źródeł
•        import oraz eksport plików DXF oraz tekstowych
•        podgląd 3D
•        metoda klasyfikacji Ldwn(Lden) według normy 2002/49/WE
•        specjalne funkcje (wstawianie budynków emitujących hałas,
konstruowanie otworów, transformacje)
•        izolinie, kontury kolorowe oraz wypełnione, mapy numeryczne
(mapy hałasu mapy koncentracji zanieczyszczeń)
Oferta
IMMI PLUS

To pakiet kierowany do osób wykonujących analizy i projekty akustyczne
różnych wielkości – od małych projektów tj. pozwolenia środowiskowe
po mapy akustyczne małych miejscowości. IMMI Plus dzięki szerokiej
gamie funkcji i narzędzi tj. baza danych widm, obliczanie poziomów
wewnątrz budynków, propagacja hałasu na zewnątrz, przypisywanie
udziału hałasu, pozwala na szybkie i poprawne wykonanie nawet bardzo
zaawansowanych projektów. Pakiet ten pozwala na wprowadzanie
nieskończonej ilości punktów siatki i elementów oraz do 1000
przeszkód akustycznych

Właściwości (zawiera także wszystkie możliwości pakietu IMMI
Standard):
•        do 1000 przeszkód co odpowiada 499000 poziomym krawędziom
•        odbicia wielokrotne (wyższego rzędu)
•        referencyjne bazy danych: emisja hałasu dla zakładów
przemysłowych/ośrodków wypoczynkowych/placów budowy oraz lokali
gastronomicznych
•        wyliczanie hałasu wewnątrz budynków (metoda Sabine)
•        automatyczna optymalizacja ekranów akustycznych
•        rozszerzone funkcje dla siatki (matematyczna analiza siatek,
różnica siatek, mapy wskazujące przekroczenia wartości granicznych,
itd.)
•        menadżer projektów
•        hałas przemysłowy: transmisja hałasu przez bariery akustyczne
•        prognozowanie czasu potrzebnego na obliczenie siatki aby
zoptymalizować czas obliczeń i dokładność
•        przypisywanie udziału hałasu
IMMI PREMIUM

To najbardziej zaawansowany pakiet obliczeniowy służący do tworzenia
projektów dużej skali, oferowany w przystępnej cenie. Zestaw funkcji
dostępnych dla IMMI Premium jest dostosowany do zarządzania
ogromną ilością danych w największych projektach (nieograniczona
liczba elementów, źródeł, punktów odbiorczych siatki, przeszkód). W
celu przyspieszenia obliczeń skomplikowanych map akustycznych
wykorzystywane są obliczenia rozproszone AUDINOM. Spełnione są
wszystkie wymagania zawarte w dyrektywie 2002/49/WE a w
szczególności mapy strategiczne, obliczenia na fasadach, itd.

Właściwości (w pakiecie tym zawarte są wszystkie możliwości IMMI
Plus):
•        nieograniczona liczba przeszkód oraz krawędzi uginających
•        do 4 milionów węzłów modelu terenu (praktycznie nieograniczona
liczba z wykorzystaniem obliczeń rozproszonych AUDINOM)
•        technologia AUDINOM dla obliczeń rozproszonych na komputerach
wielordzeniowych oraz będących w sieci
•        obliczenia siatek pionowych (przekrojów pionowych)
•        obliczenia poziomów na fasadzie (2002/49/WE)
•        transformacja współrzędnych – import oraz eksport obrazów
bitmap z danymi GIS z GoogleEarth™
•        w cenie zawarty 1 klient obliczeniowy
IMMI Hałas Lotniczy

The noise level at a given receiver induced by starting and landing
aircraft is a function not only of the general laws of noise propagation
but also of the aircraft type, e.g. weight, size, motor, speed and so on.
For the receiver, the starting or landing direction of the aircraft also is of
great importance.
IMMI helps in managing this complex task by providing acoustics
calculation algorithms implemented in a convenient and easy-to-use
environment field-proven by several hundred users worldwide.
Aircraft noise calculation methods: ECAC. CEAC Doc. 29 + national
methods: ÖAL 24 (Austria), AzB/AzB-L (Germany), DIN 45684 (Germany)
General Features:
•        Calculation of Lden and Lnight, and of Lday and Levening.
•        Segmentation technique implemented.
•        Recommended Austro-German emission data available
•        Flight path width can be optionally displayed in the scheme.
•        2 wake-up reaction criteria according to Jansen and Griefahn
•        ...
IMMI supports the standard data-acquisition system for airports and
airfields, which significantly simplifies and speeds up data preparation
and input making simulation and frequent calculation of reception
points with new input data a snap!
Noise emission database
IMMI comes with the Austro-German noise emission database, which is
tightly integrated into the data-acquisition systems for airports. All data
to define any of the following can be found in the Flight Handbook of the
airport of interest:
•        Landing runways,
•        Takeoff runways, and
•        Aircraft (both planes and helicopters if supported by the calculation
method)
Wprowadzanie danych:
- dane wprowadzane za pomocą klawiatury, myszki (rysowanie na
ekranie), importowanie cyfrowych danych wektorowych, digitizery
- edytowanie elementów: obracanie, kopiowanie, usuwanie, zamykanie,
wprowadzanie węzłów, rozdzielanie oraz łączenie elementów, tworzenie
kątów prostych, generowanie elementów równoległych.
- funkcja REDO/UNDO do wycofywania do 500 ostatnich operacji
graficznych lub z listy elementów
- Standardowe elementy dla projektów: linie pomocnicze, tekst, punkty
wysokościowe, linie konturowe terenu, punkty odbiorcze, strefy
zamieszkałe, ściany, budynki, odbijające dowolnie umieszczane
powierzchnie w przestrzeni 3D, tłumienie przez zabudowę, efekt gruntu,
wskaźnik kierunku północnego, wykresy słupkowe, pola tekstowe, opisy
oraz ilustracje w postaci bitmap
- rysowanie na ekranie projektów w 3D za pomocą myszy
(digitalizowanie)
- generowanie punktów odbiorczych na wielokondygnacyjnych
budynkach oraz innych elementów
- generowanie nabrzeży
- praca we właściwej skali
- funkcje powiększania,
- wybór i zarządzanie przycinaniem
- wyszukiwanie elementu
- przyrządy pomiarowe: pomiary odległości oraz kątów
- adnotacje na mapach: pola tekstowe, wykresy słupkowe, bitmapy,
legendy, symbole kartograficzne
- obsługa systemów bezwzględnych koordynatów z 8 cyframi i 2
dziesiątkami
- funkcje bloku do edytowania elementów: zaznaczanie bloku elementów
zarówno w trybie graficznym jak i tekstowym oraz zastosowanie funkcji to
przypisania atrybutów dla wybranej grupy elementów jednocześnie
- lokalne menu: dostęp do wielu komend poprzez przyciśnięcie prawym
klawiszem myszy


Wyniki i dane wyjściowe:
- podgląd 3D
- siatki podłużne 2D: obszary hałasu oznaczone kolorowymi liniami,
obszary wypełnione kolorowymi rastrami, obszary wypełnione
wygładzonymi kolorowymi rastrami, siatka numeryczna poziomów
hałasu, nakładanie się linii hałasu z innymi liniami konturowymi oraz
oznaczeniami
- eksport map hałasu: bitmapy oraz grafika wektorowa EMF, graficzne
formaty DXF, tekstowe pliki numeryczne, pliki numeryczne dBase,
tekstowy oraz binarny interfejs do ArcView Spatial Analyst
- siatki poprzeczne są opcją (poza wersją Premium IMMI)
- listy wyników numerycznych: trzy poziomy detali, eksport do tekstu,
raportowanie do EXCELa oraz RTF
- obsługa wszystkich drukarek matrycowych Windows
- raporty definiowane przez użytkownika

Cechy zapewniające jakość:
- automatyczna kontrola wiarygodności danych przed przystąpieniem do
obliczeń
- zarządca jakości (QA manger): wykonywanie zadań obliczeniowych dla
pojedynczego punktu w celach porównania z predefiniowanymi
przypadkami testowymi
- prognozowanie siatki: oblicza błąd statystyczny zgodnie z DIN 45687
- poprzeczne przekroje oraz podglądy 3D
- wysokości budynków oraz mapy poziomu terenu
- mapy źródeł emisji

Zarządzenie projektem
- zarządca projekt dla zaawansowanego zarządzania złożonymi
projektami
- obsługa stworzonych przez użytkownika szablonów projektów
- zarządzenia scenariuszami - generowanie różnych schematów dla
obliczeń oraz wariantów projektów w jednym pliku projektu

Interfejs użytkownika
- Obsługa w językach: Angielskim, Niemieckim, Francuskim,
Holenderskim, Włoskim, Polskim
- słupek prędkości
- obszerne lokalne menu dostępne poprzez prawy klawisz myszy
- obszerne ustawienia użytkownika
- ustawienia metod obliczeniowych
     - parametry (temperatura, wilgotność względna, efekt podłoża, itd)
- zmienne (dane emisji, ilość pojazdów, itd. )
- wybierane przez użytkownika parametry obliczeniowe
- ustawienia środowiskowe
     Ogólne: punkt dziesiętny (kropka czy przecinek), działanie ESC oraz
RETURN, wybór czcionki oraz lista konfiguracyjna
- strategia Backup: wybór przez użytkownika poziomu zabezpieczenia dla
automatycznego dokonywania backup
- konfiguracja poziomu zaawansowania użytkownika: działanie
programu może być dostosowane do poziomu zaawansowania
użytkownika